krajinka krajinka krajinka
Včela top

Reklamačný poriadok

Dobierkou

 Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

  • Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).
  • Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).
  • Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
  • Výrobok bol poškodený pôsobením živlov. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
  • Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

Postup pri reklamácii:

Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.

Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu.

Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci má podľa . § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. ., právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po vrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom.

V hotovosti, osobný odber

V tomto prípade zaplatíte v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Zmluvy:

Všetky zmluvy budú uložené a dostupné u poskytovateľa služieb. Kontaktné informácie na poskytovateľa služieb nájdete v odseku Kontakt.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu : Marek Števko- Medovo ,Tajovského 646/4, Pliešovce 96263, IČO: 4799675

— Týmto oznamujem/oznamujeme ……………………….., že odstupujem/odstupujeme ……………………….. od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby : …………..   

— Dátum objednania/dátum prijatia …………..   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov …………..   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov …………..   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov ……………… (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..   

— Dátum …………..   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Včela bottom
Medovo